MENU

Tài liệu cần thiết

Khi nộp đơn xin Thị thực EB-5, có một số biểu mẫu và đơn đăng ký cần phải được nộp cho USCIS để đạt được tình trạng thường trú nhân. Trang này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình EB-5 và các mốc quan trọng khác nhau trong quá trình đạt được thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

MẪU I-526, ĐĂNG KÝ CỦA ALIEN ENTREPRENEUR

TÀI LIỆU HỖ TRỢ (EVIDENCE)

Sau khi chọn dự án và ký quỹ, nhà đầu tư EB-5 có đủ điều kiện để gửi đơn I-526 về tư cách nhà đầu tư nhập cư cho USCIS. Ba loại thông tin chính được nộp cùng với Đơn I-526 bao gồm Tài liệu Dự án, Tài liệu Cá nhân và Tài liệu Tài chính.

1

TÀI LIỆU DỰ ÁN

(* Do Houston EB5 cung cấp)
2

TÀI LIỆU CÁ NHÂN

3

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

Bản dịch

Bất kỳ tài liệu nào có tiếng nước ngoài được nộp cho USCIS phải kèm theo bản dịch tiếng Anh đầy đủ được người dịch chứng nhận là hoàn chỉnh và chính xác và người dịch xác nhận rằng họ có đủ năng lực để dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Anh.

Bản sao

Trừ khi một tài liệu gốc được yêu cầu cụ thể để nộp đơn hoặc đơn thỉnh cầu, bạn có thể nộp bản sao dễ đọc. Các tài liệu gốc đã nộp sẽ vẫn là một phần của hồ sơ, ngay cả khi việc nộp đó không được yêu cầu.

MẪU I-829 YÊU CẦU XÓA ĐIỀU KIỆN

* Do Houston EB5 cung cấp

LƯU Ý Vợ / chồng và con cái chưa kết hôn của bạn dưới 21 tuổi có thể được nhận vào Hoa Kỳ cùng với bạn trong thời gian có điều kiện hai năm. Nếu đơn I-829 xóa bỏ các điều kiện của bạn được chấp thuận, thì các điều kiện đó cũng sẽ bị xóa khỏi tình trạng Thẻ xanh của vợ / chồng và con cái của bạn. Là một thường trú nhân hợp pháp (chủ Thẻ xanh), vợ / chồng và con cái của bạn sẽ được phép làm việc và đi học ở Hoa Kỳ