MENU

Lợi ích đầu tư

Nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi như các cư dân Hoa Kỳ khác và nhà đầu tư có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ đầy đủ sau 5 năm. Xem tất cả các lợi ích của nhà đầu tư bên dưới.

LỢI ÍCH