Clickcease

Đầu tư ngay để điều chỉnh trạng thái và nhận giấy phép lao động (EAD) và giấy phép du lịch trong vòng 60 ngày

MENU

Lợi ích đầu tư thẻ xanh EB-5

Nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi như các cư dân Hoa Kỳ khác và nhà đầu tư có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ đầy đủ sau 5 năm. Xem tất cả các lợi ích của nhà đầu tư bên dưới.

LỢI ÍCH