Acho Azuike

Giám đốc điều hành, Đối tác DC

Acho Azuike chịu trách nhiệm quản lý chung của Trung tâm khu vực này. Ông Azuike giám sát việc xác định và đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng đáp ứng các tiêu chí của chương trình EB-5. Ngoài ra, ông quản lý sự tuân thủ của Houston EB5 đối với tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5, bao gồm báo cáo với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng như tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến chứng khoán. Ông Azuike có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, từ tài chính bất động sản đến phát triển bất động sản.