Magaly Sanchez

Giám đốc quan hệ nhà đầu tư

Với tư cách là Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, Magaly Sanchez điều phối và giám sát nhóm Quan hệ Nhà đầu tư một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu của nhóm. Magaly giám sát việc triển khai CRM và cung cấp đào tạo cho nhóm để đưa ra phương pháp hiệu quả nhất để quản lý khách hàng. Magaly quản lý thông tin liên lạc và duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư hiện tại và trước đây cũng như tạo và duy trì mối quan hệ với các liên minh nhà môi giới mới. 

Magaly Sanchez có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư, chiến lược, tiếp thị và truyền thông. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang New Mexico vào năm 2009. Trước khi tham gia nhóm Quan hệ Nhà đầu tư, cô Sanchez là Giám đốc Tiếp thị của Houston EB5.